Testimonials

Dr. Abhijeet Kale

Dr. R K Shetty

Mr. Shiva

Dr. Aakash Shukla

Mr. Vimal Surana

Mr. Sameer Bhagat

Prasad Kiran Thakur

Prasun Johari

Suresh Gokhale

Samir Bhagat & Co.

Kohinoor Square
NC. Kelkar Marg,
R.G Gadkari chowk,
Shivaji Park, Dadar West


+91 8657 413 158

info@kohinoorsquare.in

© 2023 Kohinoor Square. All Rights Reserved.